Drukuj

Regulamin rekrutacji

Kategoria: O szkole
Opublikowano
szkola
Odsłony: 1911

Zasady, kryteria  i terminy naboru

do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej nr 2  im. Juliana Tuwima w Kasince Małej

 

            § 1.

 

 

 1. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Mszana Dolna
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci: cztero, pięcio i sześcioletnie.
 3. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego, a także terminy składania dokumentów określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/16 Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2016 roku.

 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  wydaje i przyjmuje dyrektor szkoły lub sekretarz szkoły.
 5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do  zarządzenia dyrektora.
 6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

 

§ 2.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa   § 2 ust.1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące obowiązkowe kryteria wymienione w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.):

  1. wielodzietność rodziny kandydata,

  2. niepełnosprawność kandydata,

  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

    

 2. Wykaz dokumentów poświadczających obowiązkowe kryteria stanowi załącznik nr 8 do Zarządzenia. 

 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

  1. dziecko, które w roku kalendarzowym przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego objęte jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego lub odroczone jest z realizacji obowiązku szkolnego – 25 punktów,

  2. dziecko, które w roku kalendarzowym przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ma prawo do wychowania przedszkolnego – 20 punktów,

  3. dziecko, którego obojga rodzice wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pobierają naukę w systemie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne – 15 punktów,

  4. dziecko, którego jedno z rodziców wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pobiera naukę w systemie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne – 10 punktów,

  5. uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tego oddziału przedszkolnego lub do tej szkoły, w której funkcjonuje ten oddział przedszkolny – 8 punktów,

  6. droga dziecka z miejsca zamieszkania do oddziału przedszkolnego nie przekracza 3 km – 5 punktów

 

 1. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do oddziału przedszkolnego  należy dostarczyć razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka w terminie określonym w § 2 ust 4.

  1. w pkt 1 – pisemne oświadczenie rodzica o dacie urodzenia dziecka, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego  zarządzenia,

  2. w pkt 2 – pisemne oświadczenie rodzica o dacie urodzenia dziecka, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

  3. w pkt 3 – pisemne oświadczenie obojga rodziców o zatrudnieniu lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym lub o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

  4. w pkt 4 – pisemne oświadczenie jednego z rodziców dziecka o zatrudnieniu lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,

  5. w pkt 5 – pisemne zaświadczenie dyrektora placówki oświatowej , do której uczęszcza rodzeństwo dziecka,

  6. w pkt 6 – pisemne oświadczenie rodzica o odległości z domu do przedszkola dziecka  nieprzekraczającej 3 kilometrów, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

    

 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 składa się w sekretariacie szkoły od dnia            1 marca do 31 marca.

 3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatruje wniosek i nie uwzględnia danego kryterium.

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły w dniach od 1 kwietnia do 5 kwietnia.

 5. Komisja rekrutacyjna w dniu 25 kwietnia publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 6. Kandydaci zakwalifikowani w terminie od 26 do 27 kwietnia są obowiązani do potwierdzenia woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w postaci pisemnego oświadczenia.

 7. Komisja w dniu 28 kwietnia publikuje listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

 8. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

 9. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 10, komisja sporządza w terminie 5 od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

 10. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowania uzupełniające.

 11. Postępowanie uzupełniające  rozpoczyna się dnia 4 maja, a kończy się w dniu 1 czerwca. Dokładne terminy określa Zarządzenia Nr 17/16 Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2016 roku.

   

 

§ 3.

 

Kandydaci mieszkający poza Gminą Mszana Dolna mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego tylko wówczas, gdy zostaną zapewnione miejsca wszystkim kandydatom z terenu Gminy Mszana Dolna i za zgodą Wójta Gminy Mszana Dolna.