Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
Drukuj

Regulamin rekrutacji

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Juliana Tuwima

w Kasince Małej

 

 1. Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia.

 2. Do dzieci, o których mowa w ust. 1, zaliczymy te dzieci, które rozpoczynają   obowiązek szkolny z rocznym wyprzedzeniem.

 3. Do klasy pierwszej mogą być przejęte dzieci spoza obwodu szkoły na podstawie kryteriów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 4. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu szkoły bierze się pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisaną im liczbą punktów:

 1. uczęszczanie do placówki oświatowej rodzeństwa ucznia – 25 punktów;

 2. droga ucznia z domu do szkoły nie przekracza 3 km – 25 punktów;

 3. uczeń mieszka na terenie Gminy będącej siedzibą placówki oświatowej – 20 punktów;

 4. bliższa droga ucznia do placówki oświatowej, niż do placówki oświatowej w obwodzie której mieszka – 15 punktów;

 5. uczeń uczęszczał do publicznego przedszkola lub do publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej tej samej placówki oświatowej – 10 punktów.

 1. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej placówki oświatowej spoza obwodu szkoły decyduje łączna liczba punktów za kryteria wymienione w ust. 4, pkt 1-5, które spełnia uczeń. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać kandydat wynosi 95 punktów.

 2. Uczniowie przyjmowani są do placówek oświatowych w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.

 3. W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej liczby punktów, o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny ucznia – 20 punktów;

 2. niepełnosprawność ucznia – 20 punktów;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców  – 20 punktów;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców  - 20 punktów;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa ucznia – 20 punktów;

 6. samotne wychowywanie ucznia w rodzinie – 20 punktów;

 7. objęcie ucznia pieczą zastępczą – 20 punktów.

 1. Wymaganymi dokumentami kandydatów, o których mowa w ust. 3 są:

 1. wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez szkołę i zawierający:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,  a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,

 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata,

 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

 4. numery telefonów rodziców kandydata,

 1. dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-5:

 1. pkt 1 – pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora;

 2. pkt 2 – pisemne oświadczenie rodzica, które stanowi załącznik Nr 1  do niniejszego zarządzenia;

 3. pkt 3 – pisemne oświadczenie rodzica o zamieszkaniu ucznia, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

 4. pkt 4 – pisemne oświadczenie rodzica, które stanowi załącznik Nr 3  do niniejszego zarządzenia;

 5. pkt 5 – pisemne zaświadczenie dyrektora.

 1. dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 7, pkt 1-7:

 1. pkt 1 – pisemne oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny ucznia, które stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

 2. pkt 2 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 3. pkt 3–5 – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 4. pkt 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu współmałżonka oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

 5. pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,   zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.

   

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 składa się w sekretariacie szkoły od dnia 7 marca do 31 marca.

 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatruje wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły w dniach od 1 kwietnia do 5 kwietnia.

 4. Komisja rekrutacyjna w dniu 25 kwietnia publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 5. Kandydaci zakwalifikowani w terminie od 26 do 27 kwietnia są obowiązani do   złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole w postaci pisemnego oświadczenia.

 6. Komisja w dniu 28 kwietnia publikuje listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 7. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata nieprzyjętego może     wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 8. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 17, komisja sporządza w terminie 5 od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

 9. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje   wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowania uzupełniające.

 10. Postępowanie uzupełniające  rozpoczyna się dnia 4 maja, a kończy się w dniu  1 czerwca. Dokładne terminy określa Zarządzenia Nr 17/16 Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2016 roku.

 11. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej, jeżeli wymaga to przeprowadzenia zmian organizacyjnych szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe wymaga zgody organu prowadzącego.

Dzisiaj jest
Środa
25 listopada 2020
Imieniny obchodzą
Erazm, Jozafat, Katarzyna, Tęgomir
Do końca roku zostało
37 dni