Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036
Drukuj

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w oparciu o wytyczne MEN, CKE i GIS

 

Zakres i cel wprowadzonej instrukcjiprzygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty

Instrukcja dotyczy zasad sprawowania opieki nad uczniami na terenie szkoły w czasie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Instrukcja ma na celu usprawnienie organizacji pracy szkoły, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i pracowników szkoły na terenie obiektu oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w szkole, jak również określenie obowiązków i zadań nauczycieli oraz personelu obsługowego szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

Organizacja opieki nad zdającymi w szkole w czasie egzaminu ósmoklasisty -zasady ogólne:

- szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego;

- minimalna przestrzeń w sali egzaminacyjnej nie może być mniejsza niż 1,5 na 1 ucznia

i każdego członka zespołu nadzorującego,

- na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

- zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie

może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach

domowych,

- podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów

nadzorujących, obserwatorzy,

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,

obsługę szatni itp.,

- uczniowie przebywają w wyznaczonych, stałych salach egzaminacyjnych (sala nr 9,
sala gimnastyczna),

- egzamin odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu,

- organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów,

- szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po każdym

pomiarze temperatury,

- mierzenie temperatury u każdego ucznia odbywa się w momencie wejścia do szkoły,

- w szkole jest wydzielone i przygotowane pomieszczenie – izolatka (wyposażone m.in.

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym można odizolować osobę

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,

- w przypadku zaobserwowania u zdającego niepokojących objawów chorobowych zostaje on

odizolowany od grupy, a szkoła niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych

opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły,

- zalecane jest aby uczniowie przychodzili do szkoły w maseczkach, zasłaniali usta i nos,

- szkoła nie zapewnia wody pitnej, na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

- na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków,

- pracownicy szkoły zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki

ochronne, ewentualnie przyłbice,

- wszyscy pracownicy szkoły zostają zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu

sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły,

- pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem

certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami

producenta,

- po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby zdający nie byli narażeni na wdychanie oparów

środków służących do dezynfekcji,

- dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed

rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu,

- prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach

egzaminacyjnych, włączników, dezynfekcji toalet,

- Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie organy (Organ Prowadzący, Kuratora Oświaty,

Stację Sanitarno- Epidemiologiczną) o podejrzeniu lub zachorowaniu na SARS-CoV-2

każdego ucznia lub pracownika szkoły.

 

Szczegółowe zasady postępowania na terenie szkoły :

 

I. Wejście do sali gimnastycznej od strony szatni uczniowskiej i głównego wejścia

do szkoły – zasady postępowania:

 

 1. Drzwi dosali gimnastycznej od strony szatni uczniowskiej i głównego wejścia oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.

 2. Umieszczenie w wejściu do sali gimnastycznej od strony szatni oraz w wejściu głównym do szkoły płynu do dezynfekcji rąk oraz zamieszczenie informacji o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby.

 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, dopuszczalne też jest zakrycie ust i nosa w trakcie egzaminu jeśli uczeń wyrazi taką potrzebę oraz zgłoszą to rodzice.

 4. Mierzenie temperatury u każdego ucznia odbywa się w momencie wejścia do szkoły,

 5. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 6. W korytarzu przed salą gimnastyczną w odległości 1,5m dla każdego zdającego zostanie przygotowane miejsce-ławeczka z numerem z dziennika ucznia, gdzie uczniowie będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste (plecak, kurtkę, torbę itp.).

 7. Rodzice oraz osoby z zewnątrz nie wchodzą na teren szkoły w dniu egzaminu.

Uczniowie powinni unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 1. Zalecane jest aby uczniowie w drodze do szkoły i z powrotem mieli zasłonięte nos i usta.

 2. Przy wejściu do sali gimnastycznej wywieszone są informację:

1) dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3) zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4) zawierające numery telefonów do służb medycznych

5) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

II. Sala egzaminacyjna:

 

1. W szkole wyznaczone zostają stałe sale do przeprowadzenia egzaminu: sala gimnastyczna,

sala nr 9.

2. Sale egzaminacyjne są wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej

co godzinę w trakcie egzaminu, po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

3. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po każdym

egzaminie.

4. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją na

temat prawidłowej dezynfekcji rąk

5. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

6. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.

Zdający nie pożyczają przyborów od innych zdających.

8. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Nauczyciele, obserwatorzy uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminu, podczas

poruszania się po sali egzaminacyjnej mają zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy

obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

11. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z

arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli

zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali

egzaminacyjnej.

 

III. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

 

 1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

 2. Uczniowie myją ręce ciepłą wodą i mydłem, korzystają z ręczników papierowych.

 3. Pracownicy obsługowi dokonują bieżącej dezynfekcji toalet.

 4. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła powierzchni płaskich, w tym blatów w salach egzaminacyjnych, poręczy krzeseł.

 

IV. Organizacja egzaminu

 

1. Uczniowie kl. VIII oraz rodzice są zapoznani Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w oparciu o wytyczne MEN, CKE i GIS zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.

2.  W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie prowadzi się zajęć edukacyjnych. Konsultacje indywidualne uczniów innych klas z nauczycielami mogą odbywać się po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

 

3. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający są informowani o obowiązujących zasadach

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem,

wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem

egzaminacyjnym,

3) nie dotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym

łokciem lub chusteczką.

4) wrażeniami po egzaminie uczniowie powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać spotkań

w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

4. W dniu egzaminu członkowie zespołów nadzorujących przechodzą szkolenie z zasad

dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego

zespołu egzaminacyjnego.

 

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS- COV-2 u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego:

 

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby,

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o

tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego

lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w wyznaczonym miejscu- izolatce z

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

2. Uczeń w izolatce jest pod opieką nauczyciela lub innego pracownika wyznaczonego przez

dyrektora szkoły.

Drukuj

Procedura bezpieczeństwa - klasy I-III

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w klasach I-III
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w czasie epidemii COVID-19

 

Podstawa prawna:

 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na

Obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem

SARS-CoV-2.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);

4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się

koronawirusa z 02.03.2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 374)

 

Zakres i cel wprowadzonej procedury

 

Procedury dotyczą zasad sprawowania opieki nad uczniami na terenie szkoły w czasie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Procedury mają na celu usprawnienie organizacji pracy szkoły, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i pracowników szkoły na terenie obiektu oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w szkole, jak również określenie obowiązków i zadań nauczycieli oraz personelu obsługowego szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

Organizacja opieki nad uczniami w klasach I-III /zasady ogólne:

- szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego;

- Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych
z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej,

- do klas I-III przyjmowana jest ograniczona liczba uczniów, w grupie może przebywać do 12

uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć

liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się

także rodzaj niepełnosprawności uczniów,

- minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być

mniejsza niż 4 m2 na 1 ucznia i każdego nauczyciela,

- w miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele,

- jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali,

- do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną,

- uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe,

- do szkoły nie można przyprowadzić ucznia jeżeli w domu przebywa osoba na

kwarantannie lub izolacji,

- w sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna),

- uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szufladzie. Uczniowie nie powinni

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, uczeń nie powinien zabierać ze sobą do

szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

- organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych klas uczniów-

poszczególne grupy pracują w wyznaczonych godzinach, dotyczy to także przebywania

uczniów na powietrzu,

- godziny funkcjonowania poszczególnych klas będą godzinami przychodzenia i wychodzenia

uczniów ze szkoły (według ustalonego harmonogramu),

- w miarę możliwości w szatni będzie wykorzystana co druga szafka,

- uczniowie korzystają z szatni zgodnie z ustaloną zasadą przed rozpoczęciem i zakończeniem

zajęć,

- w sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany

sprzęt sportowy oraz podłoga zostaje umyta lub zdezynfekowana,

- wietrzenie sal lekcyjnych odbywa się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w

razie potrzeby także w czasie zajęć,

-nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb,

nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela,

- szkoła nie organizuje żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacery, wycieczki). Uczniowie

korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy

zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi,

- sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem

detergentu lub jest dezynfekowany,

- na boisku przebywają dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans,

- ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami,

- szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych

od rodziców.

- zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na

ucznia. W razie potrzeby zostaną wykorzystane inne sale dydaktyczne,

- nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m,

- personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony

kontakty z uczniami oraz nauczycielami,

- rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min.

2 m.

- po zakończeniu zajęć uczeń jest wyprowadzany przez nauczyciela lub pracownika szkoły i

przekazany rodzicowi/ prawnemu opiekunowi,

- szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie,

- rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w momencie przyjścia do

szkoły oraz w ciągu pobytu w szkole,

- w szkole jest wydzielone i przygotowane pomieszczenie (izolatka) na wypadek

zachorowania dziecka,

- w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych zostaje ono

odizolowane od grupy, a szkoła niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych

opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły,

- na terenie szkoły ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe),

- opiekunowie uczniów zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni obiektu

wynoszący min. 2 m,

- pracownicy szkoły zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki

ochronne, ewentualnie przyłbice,

- wszyscy pracownicy szkoły zostają zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu

sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły,

- pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem

certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami

producenta,

- po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków

służących do dezynfekcji,

- dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed

rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu,

- prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury,

włączników, dezynfekcji toalet,

- Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie organy (Organ Prowadzący, Kuratora Oświaty,

Stację Sanitarno- Epidemiologiczną) o podejrzeniu lub zachorowaniu na SARS-CoV-2

każdego dziecka lub pracownika szkoły.

 

Szczegółowe zasady postępowania na terenie szkoły i placów zabaw

 

 

I. Wejście do szkoły – zasady postępowania:

 

- rodzice oraz osoby postronne są zaopatrzone w rękawiczki jednorazowe oraz maseczki

ochronne,

- przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,

- przed wejściem do budynku szkoły umieszczeny jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją

o sposobie jego użycia - rodzice i osoby postronne są zobligowane do korzystania z niego,

- wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekowania dłoni, mają zakryte

usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania,

- uczniowie zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu

do szkoły, przed jedzeniem, i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,

- szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po każdym

pomiarze temperatury;

- rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia w momencie przyjścia do

szkoły,

- rodzice oraz osoby z zewnątrz nie wchodzą na teren szkoły,

- uczniowie w drodze do szkoły i z powrotem mają zasłonięte nos i usta,

- w szatniach, na tablicy ogłoszeń, w sekretariacie, pokoju nauczycielskim umieszczony zostaje spis telefonów do : Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty, Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, służb medycznych.

 

 

II. Sala zajęć i łazienki:

 

- uczniowie przebywają na terenie szkoły w maseczkach ochronnych na życzenie rodziców,

- personel pracujący z uczniami jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej

(przyłbice, płyn dezynfekujący ręce do częstego korzystania w trakcie zajęć, jednorazowe

rękawiczki, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności

przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka),

- każdy nauczyciel posiada aktualne numery telefonów do rodziców (opiekunów prawnych),

- szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy,

- w trakcie pobytu w szkole uczniom jest mierzona temperatura za zgodą rodzica/ opiekuna,

- w łazienkach uczniowskich i personelu umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia

rąk,

- z sali zajęć zostają usunięte zabawki i sprzęty trudne do dezynfekcji, dywany),

- w łazience uczniowie korzystają z papierowych ręczników,

- uczniowie myją ręce ze zwiększoną częstotliwością,

- łazienkiwyposażone są w odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na

zużyte środki ochrony indywidualnej,

- wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej następuje do zamykanych,

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach,

- pracownicy obsługowi utrzymują czystość pomieszczeń - ze zwiększoną częstotliwością

dezynfekują powierzchnie dotykowe- poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze

krzeseł, blaty stolików, sprzęt do rehabilitacji, toalety, itp.

- prowadzony jest rejestr w/w wykonywanych czynności porządkowych,

- nauczyciele prowadzą z uczniami rozmowy o podstawowych zasadach higieny- unikanie

dotykania oczu, nosa, ust, mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie oraz o

zasadach obowiązujących aktualnie w szkole: itp. zakaz przynoszenia z domu zabawek,

środków spożywczych typu słodycze, napoje, czy wynoszenia zabawek ze szkoły do domu,

- wyposażenie wykorzystywane do zajęć jest często dezynfekowane,

- sala zajęć jest wietrzona raz na godzinę,

- nauczyciele prowadząc z uczniami zajęcia unikają skupisk dzieci,

- nauczyciele niezwłocznie powiadamiają rodziców o wystąpieniu u ucznia objawów

chorobowych np.: gorączka, kaszel, katar, itp.

 

III. Plac zabaw, boisko Orlik:

 

- korzystanie z boiska i placu zabaw odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem (2

grupy w tym samym czasie),

- grupy dzieci przebywają na terenie placu i boiska zabaw w wydzielonych obszarach, nie

kontaktując się ze sobą,

- urządzenia rekreacyjne, które decyzją Dyrektora szkoły są wyłączone z użytkowania

zostają otoczone taśmą i zabezpieczone przed ich użytkowaniem,

- urządzenia, z których korzystają uczniowie są dezynfekowane przed wejściem grup na teren

placu zabaw i teren boiska oraz przed kolejną zmianą grup,

- obowiązuje zakaz organizowania wyjść poza teren placówki, np. spacery, wycieczki.

 

 

IV. Kuchnia szkolna:

 

- pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz

zachowywania dystansu społecznego min. 2m,

- w przypadku nie możności zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych,

- obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z

produktami bez opakowań,

- personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na

utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,

- naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum

60 °C i wyparzane, - posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni na

jadalni,

- kuchnia korzysta z usług sprawdzonych dostawców, przestrzega zasad bezpiecznego

odbioru towarów od dostawcy.

- proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i

zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP,

- dostarczone produkty w opakowaniu należy zdezynfekować roztworem z detergentem, a

następnie przekazać do magazynu,

- przy dostawie produktów bez opakowań warzyw i owoców do szkolnej kuchni należy je

umyć pod bieżąca wodą, przed magazynowaniem ich w miejscu przeznaczonym,

- posiłki będą wydawane na jadalni szkolnej w odległościach 2 m od każdego ucznia, przed

każdym posiłkiem blaty stołów i poręcze krzeseł będą myte i dezynfekowane, jadalnia

będzie wietrzona, uczniowie i nauczyciele poszczególnych grup nie będą się ze sobą

kontaktować,

- pracownicy kuchni wydawać będą wcześniej posiłki i nie będą mogli mieć kontaktu z

uczniami i nauczycielami,

- przerwy między posiłkami grup będą wynosiły około 15 minut,

- woda dla chętnych uczniów będzie wydawana w wyparzonych kubkach lub kubkach

jednorazowych przez nauczyciela grupy,

 

Zasady współpracy z rodzicami

 

1. Rodzice zobowiązani są:

1) do zapoznania z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą w Szkole Podstawowej nr 2

w Kasince Małej w czasie epidemii COVID-19;

2) do przyprowadzania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych;

3) udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia

/o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub

izolacji w warunkach domowych;

4) ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły;

5) stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie szkoły;

6) udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym

przyprowadzaniu dziecka do szkoły;

7) do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu;

8) do przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych przez szkołę godzinach

funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko.

2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ze szkoły powinny być zdrowe.

Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem szkoły na odbiór dziecka zobowiązany

jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony

ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do

pracowników szkoły oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór dzieci.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie

wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

4. Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko w części wyznaczonej przez szkołę. Po

odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu

szkoły.

5. W obecności rodzica (przyjście do szkoły) dziecko ma mierzoną temperaturę. W przypadku

podwyższonej temperatury / graniczna 37°C/ lub innych objawów chorobowych, np.

kaszel, katar dziecko nie będzie mogło zostać w szkole.

6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wyrażenia zgody na mierzenie temperatury

dziecka.

7. Zobowiązuje się rodziców do przygotowania dziecka do nowej organizacji pracy

i warunków na terenie szkoły w czasie zaostrzonego reżimu sanitarnego, np.:

- oczekiwanie na wejście do szkoły w trakcie przychodzenia,

- ograniczenie kontaktu z rówieśnikami na terenie szkoły,

- brak swobodnego przemieszczania się po budynku,

- zakaz przynoszenia do szkoły własnych zabawek, czy artykułów spożywczych,

- personel w szkole może pracować w strojach ochronnych: maseczki, rękawiczki, fartuchy,

przyłbice.

8. Rodzic/opiekun prawny deklarując pobyt dziecka w szkole przekazuje

podpisane oświadczenie oraz deklarację woli uczęszczania na zajęcia, których wzory

stanową odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do Procedury Bezpieczeństwa.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS- COV-2 u personelu szkoły

 

1.W szkole pracują jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na

chorobę zakaźną.

2.W miarę możliwości szkoła nie angażuje w zajęcia opiekuńcze pracowników mających

istotne problemy zdrowotne.

3.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem następuje niezwłoczne odsunięcie go od

pracy, umieszczenie w odizolowanym pomieszczeniu, powiadomienie właściwą

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych

instrukcji i poleceń.

4.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekowane

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów

nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się

telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być

zakażeni koronawirusem.

6. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także

obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

7. Ponadto wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, zawiadamia się właściwą

miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do

wydawanych instrukcji i poleceń.

10.Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz

gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS- COV-2 u dzieci.

 

1. W przypadku zauważenia u ucznia objawów: gorączka powyżej 37oC, kaszel, trudności

w oddychaniu, należy niezwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.

2. Uczeń z objawami chorobowymi zostaje odizolowany od osób zdrowych i umieszczony

w przygotowanej izolatce. Uczeń pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego

przez dyrektora do czasu przyjazdu rodziców. Pracownik zobowiązany jest do założenia

stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, przyłbica, rękawiczki). Zalecana

odległość od ucznia – 2 m. W tym samym czasie w izolatce nie może przebywać żadna

inna osoba. Pracownik sprawujący opiekę nad chorym uczniem w miarę możliwości

obniża u dziecka temperaturę stosując chłodne okłady i uspakaja je.

3. Po przyjeździe rodziców uczeń pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o

dalszym postępowaniu.

4. W przypadku stwierdzonego u dziecka zakażenia wirusem SARS-COV-2 Dyrektor

powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Limanowej, Organ

Prowadzący Urząd Gminy w Mszanie Dolnej oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty i

stosuje się do wydanych zaleceń.

5. O podjętych decyzjach Dyrektor niezwłocznie informuje rodziców wychowanków oraz

pracowników szkoły.

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej

w czasie trwania epidemii COVID-19 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców

uczniów uczęszczających do szkoły.

2. Treść dokumentu zostaje umieszczona na stronie internetowej szkoły.

3. Dyrektor szkoły zapoznaje wszystkich pracowników z procedurami bezpieczeństwa

podczas zebrania pracowniczego- potwierdzenie stanowi lista z podpisami. Dyrektor

zobowiązuje rodziców wychowanków do zapoznania się z treścią dokumentu poprzez

stronę internetową szkoły.

4. Wszelkich zmian w dokumencie może dokonać Dyrektor placówki z własnej inicjatywy

lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

Proponowane zmiany muszą być zgodne z przepisami prawa.

5. Procedury obowiązują od dnia 25.05.2020 r.

 

Drukuj

Procedura bezpieczeństwa - konsultacje

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w czasie epidemii COVID-19- konsultacje, opieka nad uczniami

  

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na

Obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem

SARS-CoV-2

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami

3. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się

koronawirusa z 02.03.2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 374)

4. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa

Edukacji Narodowej z maja 2020 r. dla szkół - konsultacje w szkole

 

Zakres i cel wprowadzonej procedury

 

Procedury dotyczą zasad sprawowania opieki nad uczniami na terenie szkoły w czasie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Procedury mają na celu usprawnienie organizacji pracy szkoły, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i pracowników szkoły na terenie obiektu oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w szkole, jak również określenie obowiązków i zadań nauczycieli oraz personelu obsługowego szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

Organizacja opieki nad uczniami w szkole w czasie konsultacji -zasady ogólne:

- szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego;

- podczas ponownego otwarcia szkoły będą realizowały tylko czynności opiekuńcze , konsultacje

indywidualne i grupowe (w miarę możliwości także wychowawczo-dydaktyczne);

- na zajęcia przyjmowana jest ograniczona liczba uczniów;

- minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 ucznia i każdego

opiekuna,

- do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną;

- uczniowie przebywają w wyznaczonych, stałych salach zajęć ;

- konsultacje odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu;

- organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów-

poszczególne grupy pracują w wyznaczonych godzinach,

- każda grupa liczy do12 dzieci i 1 opiekun;

- szkoła nie organizuje żadnych wyjść poza teren szkoły,

- szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po każdym

pomiarze temperatury;

- rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia w momencie przyjścia do

szkoły;

- w szkole jest wydzielone i przygotowane pomieszczenie (izolatka) na wypadek

zachorowania ucznia, nauczyciela;

- w przypadku zaobserwowania u ucznia niepokojących objawów chorobowych zostaje ono

odizolowane od grupy, a szkoła niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych

opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły;

- uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach, zasłaniają usta i nos,

- na terenie szkoły ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe);

- opiekunowie uczniów zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni

obiektu wynoszący min. 1,5 m;

- pracownicy szkoły zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki

ochronne, ewentualnie przyłbice;

- wszyscy pracownicy szkoły zostają zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu

sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły;

- pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem

certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami

producenta;

- po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów

środków służących do dezynfekcji;

- dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed

rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu;

- prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury,

włączników, dezynfekcji toalet;

- Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie organy (Organ Prowadzący, Kuratora Oświaty,

Stację Sanitarno- Epidemiologiczną) o podejrzeniu lub zachorowaniu na SARS-CoV-2

każdego ucznia lub pracownika szkoły.

 

Szczegółowe zasady postępowania na terenie szkoły :

 

I. Wejście do szkoły – zasady postepowania:

 

 1. Rodzice oraz osoby postronne są zaopatrzone w rękawiczki jednorazowe oraz maseczki ochronne.

 2. Umieszczenie w wejściu do szkoły płynu do dezynfekcji rąk - zobligowanie rodziców i osób postronnych do korzystania z niego.

 3. Mierzenie temperatury każdemu uczniowi w wejściu do szkoły przez nauczyciela lub wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły.

 4. Podczas przychodzenia i wychodzenia ze szkoły w szatni może przebywać najwyżej 12 uczniów z nauczycielem.

 5. Rodzice oraz osoby z zewnątrz nie wchodzą na teren szkoły.

 6. Przybycie ucznia do placówki komunikuje się dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych. Nauczyciel lub wyznaczony pracownik wychodzi i mierzy temperaturę uczniowi oraz odnotowuje ten fakt na liście uczestników konsultacji.

 7. Uczeń udaje się do szatni zmienia obuwie, a następnie myje ręce dokładnie z obowiązującą instrukcją, jeśli rodzic życzy sobie, aby uczeń przebywał w maseczce na zajęciach można mu to umożliwić.

 8. Uczniowie w drodze do szkoły i z powrotem mają zasłonięte nos i usta,

 9. W szatniach, na tablicy ogłoszeń, w sekretariacie, pokoju nauczycielskim umieszczony zostaje spis telefonów do : Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty, Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, służb medycznych

 

II. Sala zajęć:

 

 1. Wyznaczone zostają stałe sale do konsultacji z daną klasą.

 2. Uczniowie przebywają na terenie szkoły w maseczkach ochronnych na życzenie rodziców.

 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia/ konsultacje z uczniami jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej (przyłbice, płyn dezynfekujący ręce do częstego korzystania w trakcie zajęć lub jednorazowe rękawiczki),

 4. W każdej grupie w której prowadzi się konsultacje znajduje się lista uczestników z aktualnymi telefonami do rodziców (opiekunów prawnych).

 5. Z sali zostają usunięte sprzęty i pomoce dydaktyczne trudne do dezynfekcji,

 6. W łazience uczniowie korzystają z papierowych ręczników,

 7. W łazienkach uczniowskich i personelu umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,

 8. Uczniowie myją ręce ciepłą wodą i mydłem ze zwiększoną częstotliwością,

 9. Pracownicy obsługowi utrzymują czystość pomieszczeń- ze zwiększoną częstotliwością dezynfekują powierzchnie dotykowe- poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, blaty stolików, klawiatury i myszki komputerowe, itp.- prowadzony jest rejestr w/w wykonywanych czynności porządkowych,

 10. Nauczyciele prowadzą z uczniami rozmowy o podstawowych zasadach higieny- unikanie dotykania oczu, nosa, ust, mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, zasłanianiu twarzy podczas kichania czy kasłania. Uczeń musi pamiętać zasadach obowiązujących aktualnie w szkole, że nie można pożyczać od innych uczniów żadnych przyborów, książek, na zajęcia przynosi się własny zestaw.

 11. Sala jest wietrzona co godzinę.

 12. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem wymogów sanitarnych/ograniczona liczba pomocy, unikanie bliskiego kontaktu między uczniami min. 1,5 m ( 1 uczeń – 1 stolik) .

 13. Nauczyciele prowadząc z uczniami zajęcia unikają skupisk – uczniowie , nauczyciel

utrzymują dystans społeczny.

 1. Nauczyciele niezwłocznie powiadamiają rodziców o wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych np.: gorączka, kaszel, katar, itp.

 

III. Organizacja zajęć – konsultacji:

 

 

 1. Uczniowie kl. VIII oraz rodzice są poinformowani o możliwości korzystania z konsultacji w szkole od 25 maja br. ze wszystkich przedmiotów w szczególności objętych egzaminem ósmoklasisty.

 2. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami przedmiotu w szkole.

 3. Nauczyciele informują ucznia o możliwości organizowania spotkań indywidualnych i grupowych, wyznaczają termin spotkania, listę uczniów chętnych i przesyłają dyrektorowi szkoły.

 4. Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych dbając o zachowanie zasad bezpieczeństwa i ograniczonej liczby uczestników zajęć.

 5. Dyrektor uzgadnia z nauczycielem termin i liczbę uczestników i przydziela salę do realizacji zajęć.

Nauczyciel informuje uczestników konsultacji o godzinie i terminie konsultacji.

  

 

IV. Zasady współpracy z rodzicami:

 

 1. Rodzice zobowiązani są: do zapoznania z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w czasie epidemii COVID-19;

 • do posyłania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych; - udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia /o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;

 • stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie szkoły;

 • do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu;

 1. Rodzic jest zobowiązany do wyposażenia swojego dziecka w maseczkę (stosowania osłony ust i nosa) oraz egzekwowania od swojego dziecka noszenia maseczki, mycia rąk i do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników szkoły oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór dzieci w szkole.

 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno posyłać dziecka do szkoły.

 3. Uwrażliwienie swojego dziecka, aby przychodziło terminowo na konsultacje oraz po zajęciach wracało do domu na umówioną godzinę.

 4. Rodzic wyraża zgodę na mierzenie temperatury / graniczna 37°C/.

 5. Zobowiązuje się rodziców do przygotowania dziecka do nowej organizacji pracy i warunków na terenie szkoły w czasie zaostrzonego reżimu sanitarnego, np.:

 • oczekiwanie na wejście do szkoły w trakcie przychodzenia/wyjścia ze szkoły,

 • ograniczenie kontaktu z rówieśnikami na terenie szkoły,

 • brak swobodnego przemieszczania się po budynku,

 • personel w szkole może pracować w strojach ochronnych: maseczki, rękawiczki, fartuchy, przyłbice.

7. Rodzic/opiekun prawny deklarując pobyt dziecka w szkole przekazuje podpisane oświadczenie oraz deklarację woli uczęszczania dziecka na konsultacje, których wzory stanową odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do Procedury Bezpieczeństwa.

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS- COV-2 u personelu szkoły:

 

 1. W szkole pracują jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 2. W miarę możliwości szkoła nie angażuje w zajęcia opiekuńcze pracowników mających istotne problemy zdrowotne.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, umieścić w odizolowanym pomieszczeniu, następnie powiadomić właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS- COV-2 u dzieci:

1. W przypadku zauważenia u dziecka objawów: gorączka powyżej 37oC, kaszel, trudności

w oddychaniu, należy niezwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.

Uczeń z objawami chorobowymi zostaje odizolowany od osób zdrowych i umieszczony

w przygotowanej izolatce. Dziecko pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego

przez dyrektora do czasu przyjazdu rodziców.

 

2. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska,

przyłbica, rękawiczki). Zalecana odległość od dziecka – 2 m.

3. W tym samym czasie w izolatce nie może przebywać żadna inna osoba. Pracownik

sprawujący opiekę na chorym dzieckiem w miarę możliwości obniża u dziecka temperaturę

stosując chłodne okłady i uspakaja je.

4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o

dalszym postępowaniu.

5. W przypadku stwierdzonego u dziecka zakażenia wirusem SARS-COV-2 Dyrektor

powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Limanowej, Organ

Prowadzący Urząd Gminy w Mszanie Dolnej oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty i

stosuje się do wydanych zaleceń.

6. O podjętych decyzjach Dyrektor niezwłocznie informuje rodziców, wychowanków oraz

pracowników szkoły.

 Postanowienia końcowe:

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej

w czasie trwania epidemii COVID-19 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców

dzieci uczęszczających do szkoły.

2. Dyrektor szkoły zapoznaje wszystkich pracowników z procedurami bezpieczeństwa

podczas zebrania pracowniczego- potwierdzenie stanowi lista z podpisami. Dyrektor

zobowiązuje rodziców wychowanków do zapoznania się z treścią dokumentu poprzez

stronę internetową szkoły.

4. Wszelkich zmian w dokumencie może dokonać Dyrektor placówki z własnej inicjatywy

lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

Proponowane zmiany muszą być zgodne z przepisami prawa.

5. Procedury obowiązują od dnia 25.05.2020 r.

Procedury wprowadzono Zarządzeniem nr 12 /20 z dnia 19.05.2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej.

Dzisiaj jest
Środa
8 lipca 2020
Imieniny obchodzą
Adrian, Adrianna, Chwalimir, Edgar, Elżbieta, Eugeniusz, Kilian, Prokop, Wirginia
Do końca roku zostało
177 dni