Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036

Procedura bezpieczeństwa - klasy I-III

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w klasach I-III
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w czasie epidemii COVID-19

 

Podstawa prawna:

 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na

Obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem

SARS-CoV-2.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);

4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się

koronawirusa z 02.03.2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 374)

 

Zakres i cel wprowadzonej procedury

 

Procedury dotyczą zasad sprawowania opieki nad uczniami na terenie szkoły w czasie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Procedury mają na celu usprawnienie organizacji pracy szkoły, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i pracowników szkoły na terenie obiektu oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w szkole, jak również określenie obowiązków i zadań nauczycieli oraz personelu obsługowego szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

Organizacja opieki nad uczniami w klasach I-III /zasady ogólne:

- szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego;

- Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych
z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej,

- do klas I-III przyjmowana jest ograniczona liczba uczniów, w grupie może przebywać do 12

uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć

liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się

także rodzaj niepełnosprawności uczniów,

- minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być

mniejsza niż 4 m2 na 1 ucznia i każdego nauczyciela,

- w miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele,

- jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali,

- do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną,

- uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe,

- do szkoły nie można przyprowadzić ucznia jeżeli w domu przebywa osoba na

kwarantannie lub izolacji,

- w sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna),

- uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szufladzie. Uczniowie nie powinni

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, uczeń nie powinien zabierać ze sobą do

szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

- organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych klas uczniów-

poszczególne grupy pracują w wyznaczonych godzinach, dotyczy to także przebywania

uczniów na powietrzu,

- godziny funkcjonowania poszczególnych klas będą godzinami przychodzenia i wychodzenia

uczniów ze szkoły (według ustalonego harmonogramu),

- w miarę możliwości w szatni będzie wykorzystana co druga szafka,

- uczniowie korzystają z szatni zgodnie z ustaloną zasadą przed rozpoczęciem i zakończeniem

zajęć,

- w sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany

sprzęt sportowy oraz podłoga zostaje umyta lub zdezynfekowana,

- wietrzenie sal lekcyjnych odbywa się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w

razie potrzeby także w czasie zajęć,

-nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb,

nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela,

- szkoła nie organizuje żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacery, wycieczki). Uczniowie

korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy

zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi,

- sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem

detergentu lub jest dezynfekowany,

- na boisku przebywają dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans,

- ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami,

- szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych

od rodziców.

- zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na

ucznia. W razie potrzeby zostaną wykorzystane inne sale dydaktyczne,

- nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m,

- personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczony

kontakty z uczniami oraz nauczycielami,

- rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min.

2 m.

- po zakończeniu zajęć uczeń jest wyprowadzany przez nauczyciela lub pracownika szkoły i

przekazany rodzicowi/ prawnemu opiekunowi,

- szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie,

- rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w momencie przyjścia do

szkoły oraz w ciągu pobytu w szkole,

- w szkole jest wydzielone i przygotowane pomieszczenie (izolatka) na wypadek

zachorowania dziecka,

- w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych zostaje ono

odizolowane od grupy, a szkoła niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych

opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły,

- na terenie szkoły ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe),

- opiekunowie uczniów zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni obiektu

wynoszący min. 2 m,

- pracownicy szkoły zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki

ochronne, ewentualnie przyłbice,

- wszyscy pracownicy szkoły zostają zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu

sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły,

- pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem

certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami

producenta,

- po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków

służących do dezynfekcji,

- dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed

rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu,

- prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury,

włączników, dezynfekcji toalet,

- Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie organy (Organ Prowadzący, Kuratora Oświaty,

Stację Sanitarno- Epidemiologiczną) o podejrzeniu lub zachorowaniu na SARS-CoV-2

każdego dziecka lub pracownika szkoły.

 

Szczegółowe zasady postępowania na terenie szkoły i placów zabaw

 

 

I. Wejście do szkoły – zasady postępowania:

 

- rodzice oraz osoby postronne są zaopatrzone w rękawiczki jednorazowe oraz maseczki

ochronne,

- przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,

- przed wejściem do budynku szkoły umieszczeny jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją

o sposobie jego użycia - rodzice i osoby postronne są zobligowane do korzystania z niego,

- wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekowania dłoni, mają zakryte

usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania,

- uczniowie zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu

do szkoły, przed jedzeniem, i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,

- szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po każdym

pomiarze temperatury;

- rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia w momencie przyjścia do

szkoły,

- rodzice oraz osoby z zewnątrz nie wchodzą na teren szkoły,

- uczniowie w drodze do szkoły i z powrotem mają zasłonięte nos i usta,

- w szatniach, na tablicy ogłoszeń, w sekretariacie, pokoju nauczycielskim umieszczony zostaje spis telefonów do : Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty, Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, służb medycznych.

 

 

II. Sala zajęć i łazienki:

 

- uczniowie przebywają na terenie szkoły w maseczkach ochronnych na życzenie rodziców,

- personel pracujący z uczniami jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej

(przyłbice, płyn dezynfekujący ręce do częstego korzystania w trakcie zajęć, jednorazowe

rękawiczki, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności

przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka),

- każdy nauczyciel posiada aktualne numery telefonów do rodziców (opiekunów prawnych),

- szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy,

- w trakcie pobytu w szkole uczniom jest mierzona temperatura za zgodą rodzica/ opiekuna,

- w łazienkach uczniowskich i personelu umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia

rąk,

- z sali zajęć zostają usunięte zabawki i sprzęty trudne do dezynfekcji, dywany),

- w łazience uczniowie korzystają z papierowych ręczników,

- uczniowie myją ręce ze zwiększoną częstotliwością,

- łazienkiwyposażone są w odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na

zużyte środki ochrony indywidualnej,

- wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej następuje do zamykanych,

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach,

- pracownicy obsługowi utrzymują czystość pomieszczeń - ze zwiększoną częstotliwością

dezynfekują powierzchnie dotykowe- poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze

krzeseł, blaty stolików, sprzęt do rehabilitacji, toalety, itp.

- prowadzony jest rejestr w/w wykonywanych czynności porządkowych,

- nauczyciele prowadzą z uczniami rozmowy o podstawowych zasadach higieny- unikanie

dotykania oczu, nosa, ust, mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie oraz o

zasadach obowiązujących aktualnie w szkole: itp. zakaz przynoszenia z domu zabawek,

środków spożywczych typu słodycze, napoje, czy wynoszenia zabawek ze szkoły do domu,

- wyposażenie wykorzystywane do zajęć jest często dezynfekowane,

- sala zajęć jest wietrzona raz na godzinę,

- nauczyciele prowadząc z uczniami zajęcia unikają skupisk dzieci,

- nauczyciele niezwłocznie powiadamiają rodziców o wystąpieniu u ucznia objawów

chorobowych np.: gorączka, kaszel, katar, itp.

 

III. Plac zabaw, boisko Orlik:

 

- korzystanie z boiska i placu zabaw odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem (2

grupy w tym samym czasie),

- grupy dzieci przebywają na terenie placu i boiska zabaw w wydzielonych obszarach, nie

kontaktując się ze sobą,

- urządzenia rekreacyjne, które decyzją Dyrektora szkoły są wyłączone z użytkowania

zostają otoczone taśmą i zabezpieczone przed ich użytkowaniem,

- urządzenia, z których korzystają uczniowie są dezynfekowane przed wejściem grup na teren

placu zabaw i teren boiska oraz przed kolejną zmianą grup,

- obowiązuje zakaz organizowania wyjść poza teren placówki, np. spacery, wycieczki.

 

 

IV. Kuchnia szkolna:

 

- pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz

zachowywania dystansu społecznego min. 2m,

- w przypadku nie możności zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych,

- obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z

produktami bez opakowań,

- personel pracujący w kuchni zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na

utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,

- naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum

60 °C i wyparzane, - posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni na

jadalni,

- kuchnia korzysta z usług sprawdzonych dostawców, przestrzega zasad bezpiecznego

odbioru towarów od dostawcy.

- proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i

zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP,

- dostarczone produkty w opakowaniu należy zdezynfekować roztworem z detergentem, a

następnie przekazać do magazynu,

- przy dostawie produktów bez opakowań warzyw i owoców do szkolnej kuchni należy je

umyć pod bieżąca wodą, przed magazynowaniem ich w miejscu przeznaczonym,

- posiłki będą wydawane na jadalni szkolnej w odległościach 2 m od każdego ucznia, przed

każdym posiłkiem blaty stołów i poręcze krzeseł będą myte i dezynfekowane, jadalnia

będzie wietrzona, uczniowie i nauczyciele poszczególnych grup nie będą się ze sobą

kontaktować,

- pracownicy kuchni wydawać będą wcześniej posiłki i nie będą mogli mieć kontaktu z

uczniami i nauczycielami,

- przerwy między posiłkami grup będą wynosiły około 15 minut,

- woda dla chętnych uczniów będzie wydawana w wyparzonych kubkach lub kubkach

jednorazowych przez nauczyciela grupy,

 

Zasady współpracy z rodzicami

 

1. Rodzice zobowiązani są:

1) do zapoznania z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą w Szkole Podstawowej nr 2

w Kasince Małej w czasie epidemii COVID-19;

2) do przyprowadzania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych;

3) udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia

/o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub

izolacji w warunkach domowych;

4) ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły;

5) stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie szkoły;

6) udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym

przyprowadzaniu dziecka do szkoły;

7) do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu;

8) do przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych przez szkołę godzinach

funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko.

2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ze szkoły powinny być zdrowe.

Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem szkoły na odbiór dziecka zobowiązany

jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony

ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do

pracowników szkoły oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór dzieci.

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie

wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

4. Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko w części wyznaczonej przez szkołę. Po

odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu

szkoły.

5. W obecności rodzica (przyjście do szkoły) dziecko ma mierzoną temperaturę. W przypadku

podwyższonej temperatury / graniczna 37°C/ lub innych objawów chorobowych, np.

kaszel, katar dziecko nie będzie mogło zostać w szkole.

6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wyrażenia zgody na mierzenie temperatury

dziecka.

7. Zobowiązuje się rodziców do przygotowania dziecka do nowej organizacji pracy

i warunków na terenie szkoły w czasie zaostrzonego reżimu sanitarnego, np.:

- oczekiwanie na wejście do szkoły w trakcie przychodzenia,

- ograniczenie kontaktu z rówieśnikami na terenie szkoły,

- brak swobodnego przemieszczania się po budynku,

- zakaz przynoszenia do szkoły własnych zabawek, czy artykułów spożywczych,

- personel w szkole może pracować w strojach ochronnych: maseczki, rękawiczki, fartuchy,

przyłbice.

8. Rodzic/opiekun prawny deklarując pobyt dziecka w szkole przekazuje

podpisane oświadczenie oraz deklarację woli uczęszczania na zajęcia, których wzory

stanową odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do Procedury Bezpieczeństwa.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS- COV-2 u personelu szkoły

 

1.W szkole pracują jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na

chorobę zakaźną.

2.W miarę możliwości szkoła nie angażuje w zajęcia opiekuńcze pracowników mających

istotne problemy zdrowotne.

3.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem następuje niezwłoczne odsunięcie go od

pracy, umieszczenie w odizolowanym pomieszczeniu, powiadomienie właściwą

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych

instrukcji i poleceń.

4.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekowane

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów

nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się

telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być

zakażeni koronawirusem.

6. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także

obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

7. Ponadto wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, zawiadamia się właściwą

miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do

wydawanych instrukcji i poleceń.

10.Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz

gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS- COV-2 u dzieci.

 

1. W przypadku zauważenia u ucznia objawów: gorączka powyżej 37oC, kaszel, trudności

w oddychaniu, należy niezwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.

2. Uczeń z objawami chorobowymi zostaje odizolowany od osób zdrowych i umieszczony

w przygotowanej izolatce. Uczeń pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego

przez dyrektora do czasu przyjazdu rodziców. Pracownik zobowiązany jest do założenia

stroju ochronnego (fartuch ochronny, maska, przyłbica, rękawiczki). Zalecana

odległość od ucznia – 2 m. W tym samym czasie w izolatce nie może przebywać żadna

inna osoba. Pracownik sprawujący opiekę nad chorym uczniem w miarę możliwości

obniża u dziecka temperaturę stosując chłodne okłady i uspakaja je.

3. Po przyjeździe rodziców uczeń pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o

dalszym postępowaniu.

4. W przypadku stwierdzonego u dziecka zakażenia wirusem SARS-COV-2 Dyrektor

powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Limanowej, Organ

Prowadzący Urząd Gminy w Mszanie Dolnej oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty i

stosuje się do wydanych zaleceń.

5. O podjętych decyzjach Dyrektor niezwłocznie informuje rodziców wychowanków oraz

pracowników szkoły.

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej

w czasie trwania epidemii COVID-19 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców

uczniów uczęszczających do szkoły.

2. Treść dokumentu zostaje umieszczona na stronie internetowej szkoły.

3. Dyrektor szkoły zapoznaje wszystkich pracowników z procedurami bezpieczeństwa

podczas zebrania pracowniczego- potwierdzenie stanowi lista z podpisami. Dyrektor

zobowiązuje rodziców wychowanków do zapoznania się z treścią dokumentu poprzez

stronę internetową szkoły.

4. Wszelkich zmian w dokumencie może dokonać Dyrektor placówki z własnej inicjatywy

lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

Proponowane zmiany muszą być zgodne z przepisami prawa.

5. Procedury obowiązują od dnia 25.05.2020 r.

 

Dzisiaj jest
Poniedziałek
8 sierpnia 2022
Imieniny obchodzą
Cyprian, Cyriak, Cyryl, Emil, Emilian, Emiliusz, Niezamysł, Olech, Sylwiusz
Do końca roku zostało
146 dni