Szkola_Podstawowa DSC_0571 DSC_2345 papieski rozpoczecie swietoniepodl SzPNr2 mikolaj036

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w oparciu o wytyczne MEN, CKE i GIS

 

Zakres i cel wprowadzonej instrukcjiprzygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty

Instrukcja dotyczy zasad sprawowania opieki nad uczniami na terenie szkoły w czasie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Instrukcja ma na celu usprawnienie organizacji pracy szkoły, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i pracowników szkoły na terenie obiektu oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w szkole, jak również określenie obowiązków i zadań nauczycieli oraz personelu obsługowego szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

Organizacja opieki nad zdającymi w szkole w czasie egzaminu ósmoklasisty -zasady ogólne:

- szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego;

- minimalna przestrzeń w sali egzaminacyjnej nie może być mniejsza niż 1,5 na 1 ucznia

i każdego członka zespołu nadzorującego,

- na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

- zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie

może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach

domowych,

- podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów

nadzorujących, obserwatorzy,

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,

obsługę szatni itp.,

- uczniowie przebywają w wyznaczonych, stałych salach egzaminacyjnych (sala nr 9,
sala gimnastyczna),

- egzamin odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu,

- organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów,

- szkoła zaopatrzona jest w termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po każdym

pomiarze temperatury,

- mierzenie temperatury u każdego ucznia odbywa się w momencie wejścia do szkoły,

- w szkole jest wydzielone i przygotowane pomieszczenie – izolatka (wyposażone m.in.

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym można odizolować osobę

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,

- w przypadku zaobserwowania u zdającego niepokojących objawów chorobowych zostaje on

odizolowany od grupy, a szkoła niezwłocznie powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych

opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły,

- zalecane jest aby uczniowie przychodzili do szkoły w maseczkach, zasłaniali usta i nos,

- szkoła nie zapewnia wody pitnej, na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

- na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków,

- pracownicy szkoły zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki

ochronne, ewentualnie przyłbice,

- wszyscy pracownicy szkoły zostają zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu

sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły,

- pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem

certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami

producenta,

- po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby zdający nie byli narażeni na wdychanie oparów

środków służących do dezynfekcji,

- dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed

rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu,

- prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach

egzaminacyjnych, włączników, dezynfekcji toalet,

- Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie organy (Organ Prowadzący, Kuratora Oświaty,

Stację Sanitarno- Epidemiologiczną) o podejrzeniu lub zachorowaniu na SARS-CoV-2

każdego ucznia lub pracownika szkoły.

 

Szczegółowe zasady postępowania na terenie szkoły :

 

I. Wejście do sali gimnastycznej od strony szatni uczniowskiej i głównego wejścia

do szkoły – zasady postępowania:

 

 1. Drzwi dosali gimnastycznej od strony szatni uczniowskiej i głównego wejścia oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.

 2. Umieszczenie w wejściu do sali gimnastycznej od strony szatni oraz w wejściu głównym do szkoły płynu do dezynfekcji rąk oraz zamieszczenie informacji o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby.

 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, dopuszczalne też jest zakrycie ust i nosa w trakcie egzaminu jeśli uczeń wyrazi taką potrzebę oraz zgłoszą to rodzice.

 4. Mierzenie temperatury u każdego ucznia odbywa się w momencie wejścia do szkoły,

 5. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 6. W korytarzu przed salą gimnastyczną w odległości 1,5m dla każdego zdającego zostanie przygotowane miejsce-ławeczka z numerem z dziennika ucznia, gdzie uczniowie będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste (plecak, kurtkę, torbę itp.).

 7. Rodzice oraz osoby z zewnątrz nie wchodzą na teren szkoły w dniu egzaminu.

Uczniowie powinni unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 1. Zalecane jest aby uczniowie w drodze do szkoły i z powrotem mieli zasłonięte nos i usta.

 2. Przy wejściu do sali gimnastycznej wywieszone są informację:

1) dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3) zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4) zawierające numery telefonów do służb medycznych

5) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

II. Sala egzaminacyjna:

 

1. W szkole wyznaczone zostają stałe sale do przeprowadzenia egzaminu: sala gimnastyczna,

sala nr 9.

2. Sale egzaminacyjne są wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej

co godzinę w trakcie egzaminu, po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

3. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po każdym

egzaminie.

4. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją na

temat prawidłowej dezynfekcji rąk

5. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

6. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.

Zdający nie pożyczają przyborów od innych zdających.

8. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Nauczyciele, obserwatorzy uczestniczący w przeprowadzaniu egzaminu, podczas

poruszania się po sali egzaminacyjnej mają zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy

obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

11. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z

arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli

zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali

egzaminacyjnej.

 

III. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

 

 1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

 2. Uczniowie myją ręce ciepłą wodą i mydłem, korzystają z ręczników papierowych.

 3. Pracownicy obsługowi dokonują bieżącej dezynfekcji toalet.

 4. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła powierzchni płaskich, w tym blatów w salach egzaminacyjnych, poręczy krzeseł.

 

IV. Organizacja egzaminu

 

1. Uczniowie kl. VIII oraz rodzice są zapoznani Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej w oparciu o wytyczne MEN, CKE i GIS zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.

2.  W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie prowadzi się zajęć edukacyjnych. Konsultacje indywidualne uczniów innych klas z nauczycielami mogą odbywać się po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

 

3. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający są informowani o obowiązujących zasadach

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem,

wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem

egzaminacyjnym,

3) nie dotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym

łokciem lub chusteczką.

4) wrażeniami po egzaminie uczniowie powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać spotkań

w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

4. W dniu egzaminu członkowie zespołów nadzorujących przechodzą szkolenie z zasad

dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego

zespołu egzaminacyjnego.

 

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS- COV-2 u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego:

 

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby,

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o

tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego

lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w wyznaczonym miejscu- izolatce z

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

2. Uczeń w izolatce jest pod opieką nauczyciela lub innego pracownika wyznaczonego przez

dyrektora szkoły.

Dzisiaj jest
Poniedziałek
8 sierpnia 2022
Imieniny obchodzą
Cyprian, Cyriak, Cyryl, Emil, Emilian, Emiliusz, Niezamysł, Olech, Sylwiusz
Do końca roku zostało
146 dni